Latest Headlines
 • รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ตั้งอยู่ ณ วันพระบาทพลวง เขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี โดย รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ นั้นสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,050 เมตร ซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฎ ทุกๆปีในช่วงที่เปิดให้มีการขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทนั้น จะมีพุทธศาสนิกชนจาริกแสวงบุญมายังยอดเขาแห่งนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อมาสักการะแผ่นหินซึ่งเชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงมาประทับรอยพระบาทไว้ ด้วยความศรัทธาและความเชื่อในอานิสงส์ที่แรงกล้าว่าการได้นมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ถือเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและชีวิต

  ไหว้รอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ จันทบุรี

  รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ตั้งอยู่ ณ วันพระบาทพลวง เขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี โดย รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ นั้นสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,050 เมตร ซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฎ ทุกๆปีในช่วงที่เปิดให้มีการขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทนั้น จะมีพุทธศาสนิกชนจาริกแสวงบุญมายังยอดเขาแห่งนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อมาสักการะแผ่นหินซึ่งเชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงมาประทับรอยพระบาทไว้ ด้วยความศรัทธาและความเชื่อในอานิสงส์ที่แรงกล้าว่าการได้นมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ถือเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและชีวิต

  Continue Reading...

 • น้ำตกกระทิง ตั้งอยู่เขาคิชฌกูฏ มีต้นน้ำจากเทือกเขาคิชฌกูฏซึ่งไหลลงมารวมเป็นน้ำตกอันสวยงาม ประกอบไปด้วย 13 ชั้น หลั่งไหลตามลำดับกันมา ซึ่งแต่ละชั้น ล้วนมีความงามที่น่าจดจำต่างๆกัน ท่านสามารถลงเล่นน้ำตกได้ แต่ละชั้นห่างกันประมาณ 20 เมตร บริเวณริมฝั่งน้ำตกมีพันธุ์ไม้หลากหลาย ได้แก่ มอส เฟิร์น กล้วยไม้นานาชนิด ฯลฯ

  น้ำตกกระทิง จันทบุรี

  น้ำตกกระทิง ตั้งอยู่เขาคิชฌกูฏ มีต้นน้ำจากเทือกเขาคิชฌกูฏซึ่งไหลลงมารวมเป็นน้ำตกอันสวยงาม ประกอบไปด้วย 13 ชั้น หลั่งไหลตามลำดับกันมา ซึ่งแต่ละชั้น ล้วนมีความงามที่น่าจดจำต่างๆกัน ท่านสามารถลงเล่นน้ำตกได้ แต่ละชั้นห่างกันประมาณ 20 เมตร บริเวณริมฝั่งน้ำตกมีพันธุ์ไม้หลากหลาย ได้แก่ มอส เฟิร์น กล้วยไม้นานาชนิด ฯลฯ

  Continue Reading...

 • วัดคาทอลิกจันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรี อยู่ใกล้กับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิตร เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานถึง 300 ปี ครั้งแรกสร้างขึ้นใน ปี พ.ศ. 2254 บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี โดยคุณพ่อเฮิ้ต โตแลนติโน และบรรดาคาทอลิกชาวญวน จนถึงปีพ.ศ. 2377

  วัดคาทอลิกจันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล โบสถ์ 300 ปี

  วัดคาทอลิกจันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรี อยู่ใกล้กับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิตร เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานถึง 300 ปี ครั้งแรกสร้างขึ้นใน ปี พ.ศ. 2254 บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี โดยคุณพ่อเฮิ้ต โตแลนติโน และบรรดาคาทอลิกชาวญวน จนถึงปีพ.ศ. 2377

  Continue Reading...

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ในเขต อ.แหลมสิงห์ บนเทือกเขาสระบาป ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 19 กิโลเมตร อีกประมาณ 200 เมตร มีน้ำตกพลิ้วที่สวยงามอยู่ห่างจากตัวอุทยาน น้ำใสสะอาด น่าเล่น หรือพักผ่อนในวันหยุด น้ำตกพลิ้วนั้นเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์บกนานาชนิด อาทิเช่น นกสายพันธ์ต่างๆ

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จันทบุรี

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ในเขต อ.แหลมสิงห์ บนเทือกเขาสระบาป ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 19 กิโลเมตร อีกประมาณ 200 เมตร มีน้ำตกพลิ้วที่สวยงามอยู่ห่างจากตัวอุทยาน น้ำใสสะอาด น่าเล่น หรือพักผ่อนในวันหยุด น้ำตกพลิ้วนั้นเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์บกนานาชนิด อาทิเช่น นกสายพันธ์ต่างๆ

  Continue Reading...

 • น้ำตกเขาสอยดาวนั้น ตั้งอยู่ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาวจังงหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในภาคตะวันออก โดยจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในเวลา เวลา 08.00-16.00 น. ของทุกๆวัน น้ำตกเขาสอยดาวนั้น อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสวยดาว มีสภาพเป็นป่าดิบชื้น ภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาสอยดาวใต้ สูงถึง 1,675 เมตร เลยทีเดียว ถ้าเทียบจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำตกเขาสอยดาวนั้น

  น้ำตกเขาสอยดาว จันทบุรี

  น้ำตกเขาสอยดาวนั้น ตั้งอยู่ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาวจังงหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในภาคตะวันออก โดยจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในเวลา เวลา 08.00-16.00 น. ของทุกๆวัน น้ำตกเขาสอยดาวนั้น อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสวยดาว มีสภาพเป็นป่าดิบชื้น ภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาสอยดาวใต้ สูงถึง 1,675 เมตร เลยทีเดียว ถ้าเทียบจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำตกเขาสอยดาวนั้น

  Continue Reading...